Ecologia Social

COL·LABORAR AMB LA NATURA mantenint LA SALUT DE L’ÉSSER HUMÀ en EQUILIBRI AMB L’ECOSISTEMA

Ecologisme des d’una MIRADA ÀMPLIA, la qual, a més d’incloure aspectes purament mediambientals, té en compte les RELACIONS HUMANES en àrees com són la POLÍTICA, l’ECONOMIA, l’EDUCACIÓ, la TECNOLOGIA, l’ART i la CULTURA.

Compartint valors com la INCLUSIÓ, una activa i significativa PARTICIPACIÓ DE TOTS, posant a les PERSONES AL CENTRE DEL DESENVOLUPAMENT i donant-los EL PODER SER AGENTS DE CANVI, arquitectes del seu propi futur.

MILLORA DE LA NUTRICIÓ I PROMOURE L’AGRICULTURA SOSTENIBLE

En les comunitats Outdoor School es cultiven de manera respectuosa les verdures, les fruites i altres aliments, a més de ser cuinats i consumits en una dieta equilibrada.

S’utilitzen els principis de l’agricultura ecològica i sostenible, desenvolupant la comunitat el seu propi banc de llavors.

GARANTIR UNA EDUCACIÓ INCLUSIVA, EQUITATIVA I DE QUALITAT

Els infants, joves i famílies formen part d’una comunitat que promou el desenvolupament sostenible, un estil de vida respectuós amb el medi ambient i una cultura d’igualtat.

Trobem espais destinats a millorar la convivència i facilitar una cultura de pau i fraternitat. Així mateix, es considera l’educació emocional com un pilar que forma part de la base mateixa de la comunitat.

L’agenda política i la participació dels infants i joves en les decisions són part essencial en la comunitat d’aprenentatge. D’aquesta manera, es desenvolupen les habilitats per a participar d’una manera eficaç i constructiva en societats diversificades.

A la comunitat es promou l’ecologia i el feminisme, com a base per a la igualtat de gènere i el desenvolupament sostenible de la comunitat.

GARANTIR L’ACCÉS A UNA ENERGIA ASSEQUIBLE, SEGURA, SOSTENIBLE I MODERNA PER A TOTS

Per al subministrament elèctric, llum i calefacció, la comunitat d’aprenentatge utilitza fonts d’energia renovables, a més de promoure l’ús eficient de recursos, fomentant una economia circular on preval la cultura de reutilització.

Dins de la comunitat d’aprenentatge hi ha una àrea específica per al coneixement dels ecosistemes, de les formes d’energia sostenible, a més d’oferir tallers pràctics i fomentar el treball per projectes en aquesta àrea.

ACONSEGUIR QUE LES CIUTATS I ELS ASSENTAMENTS HUMANS SIGUIN INCLUSIUS, SEGURS, RESILIENTS I SOSTENIBLES

Les comunitats Outdoor School a més de ser un projecte idoni per a zones rurals, pot generar un impacte positiu significatiu en les ciutats i grans assentaments, oferint d’aquesta manera a infants, joves i famílies una oportunitat d’experimentar una forma de vida sostenible, on es promou la inclusió, l’ús eficient dels recursos i una adaptació al canvi climàtic des d’una actitud positiva i transformadora.

GARANTIR MODALITATS DE CONSUM I PRODUCCIÓ SOSTENIBLES

Les comunitats Outdoor School fomenten la producció pròpia d’aliments per al consum, la venda i transformació, sota estàndards de qualitat ecològica.

Les comunitats d’aprenentatge són un exemple de sostenibilitat i adaptació al medi, mantenint una relació respectuosa i simbiòtica amb el medi natural.

A cada comunitat es facilita i fomenta, des d’edats primerenques, el coneixement dels aspectes econòmics de la societat, vinculant l’ensenyament de l’economia a la formació en valors com: sostenibilitat, consum responsable, cooperació i solidaritat.

Les comunitats d’aprenentatge, integren, una economia circular on el residu es converteix en recurs. Així mateix, es pretén generar un impacte positiu a la zona oferint llocs de treball ecològics i formació en temes relacionats amb l’ecologia i sostenibilitat.

ADOPTAR MESURES URGENTS PER A COMBATRE EL CANVI CLIMÀTIC I ELS SEUS EFECTES

Les comunitats Outdoor School són en si mateixes un exemple d’adaptació al medi natural i d’ús de mesures proactives per a la reducció dels efectes del canvi climàtic. A més de generar un impacte en els infants, joves i famílies de la comunitat d’aprenentatge, roman oberta a la societat facilitant la formació i coneixement de l’entorn en les visites guiades i els esdeveniments de cap de setmana.

D’aquesta manera, considerem la creació de comunitats Outdoor School com una mesura sistèmica per facilitar una conscienciació i sensibilització social d’alt impacte a nivell educatiu i ambiental.